Nyere tid

 

 

Nyeretid ellermoderne tider et samlingsbegrep forden historiskeperioden som fulgte etter sluttenav middelalderen. Denne epoken varerfra begynnelsen av1500til nåtiden.Nyere tidkan videredeles inn itidlig moderneogsenmodernetidmed den franskerevolusjon som skille og starter med den industriellerevolusjonen.
Ulikehendelser
har fått angi middelalderenssluttog begynnelsen avden nyere tid: Slutten på renessansen, det ottomanske rikes erobring av Konstantinopel i1453, Spania frigjøring fra islami 1492, Columbus' gjenoppdagelse av Amerika i 1492og reformasjonenpå 1500-tallet.

 

 

Befolkningsutvikling

 

Den første virkelige folketellingen ble gjort i 1801, tidligere tellinger var rene manntall da kvinnene ikke var med. Fra 1801 frem til 1910 ble det  foretatt seks tellinger. For sammenligningens skyld er tallene fra 1701 og 1960 tatt med. 1701 er beregnet ut fra hvem man vet var til stede men befolkningstallet heller var det dobbelte. 1960-tellingen viser fordelingen i alder og kjønn.

 

Folketellinger

1701: 63 innbyggere, 1801: 113 innbyggere, 1815: 121 innbyggere, 1865: 150 innbyggere, 1875: 152 innbyggere, 1900: 136 inbyggere, 1910: 96 innbyggere, 1960: 75 innbyggere

 

 

(Siden er under utvikling.)

 

 

Historie   

 

 

Forhistorisk tid

 

Vikingetid

 

Middelalder

 

Nyere tid

 

Sagn

 

Kulturhistorie

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther

 Klevgardene