Natur

 

Klevgardene er en fjellbygd, 3/4 består av høyfjell (mer enn 1 000 moh), resten er bratte lier med skog og jordbruksarealer. Skogen er blandingsskog med hovedsaklig furu i de lavereliggende partier men går over til løvskog ispedd enkelte furutrær over 600 moh. Bortsett fra Imang, som ligger nedenfor riksveien ligger gårdene på rekke langs Klevgardsveien som er sidevei til Rv70. Veien er 3,34 km lang og starter nær toppen av oppstigningen for RV70, ca 500 moh. Høyeste punkt (mellom Sæter og Liabø) er 635 moh, endepunktet er Liabøslettet 580 moh. Terrenget nærmest Driva nedenfor Rv70 kalles Gråura. Mellom riksveien og gårdsbrukene kalles området Klevgardsmorka. Gjennom dette området går de to eldste gjennomfartsårene, Kløvstien og Gammelveien (gamle riksvei) fra Sunndalsøra til Oppdal.

 

 

 

 

Kløvstien

 

Den eldste ferdselsåren er Kløvstien som var i bruk allerede i vikingetiden både til transport av mennesker og varer.

 

Stien, som går gjennom Klevgardsmorka starter fra Rv70 300 m vest for grensemerket mellom Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal. Den krysser Klevgardsveien ved Lustenen på Nedre Kletthammer, går videre på oversiden av denne mot Lønset. Navnet kommer av at transporten foregikk med kløv, altså på hver side over hesteryggen. Ferdselsåren var i bruk frem til den "nye" riksveien, som i dag kalles gammelveien ble bygget en gang sent i middelalderen.

 

Stien er i dag ryddet for skog, delvis restaurert og merket slik at den er lett å finne som tursti.

Parti fra Kløvstien gjennom Klevgardsmorka

(Foto: Harald Sæther)

Nedstigningen i Kløvstien mot Rv70

(Foto: Harald Sæther)

                                                                                        

                      (for større foto: klikk på et bilde)

 

 

Gammelveien

 

Den nest eldste veien kalles bare gammelveien da dette var den første riksveien gjennom området.

 

Veien går sammen med den førstre traséen

for Riksveien (gml. Riksvei 16) frem til Småvoll ca 250 m øst for Småvoll bro og krysser Klvegardsveien på samme sted som Gammelveien. Veien var i bruk til 1860/70 årene da den nyeste riksveien Rv70 ble bygget.

 

Veien planlegges restaurert og det er utarbeidet prosjektbeskrivelse for istandsettingen.

 

Parti fra Gammelveien gjennom Klevgardsmorka

(Foto: Harald Sæther)

 

Veimur i Gammelveien på Småvolleiendommen i Sunndal

(Foto: Harald Sæther)

 

 

 

Kart over Klevgardsmorka

 

Klevgardsmorka kalles utmarksområdet mellom Klevgardsveien og riksveien. Rød linje: Rv70.   Blå prikket linje: Fylkesgrensen.   Svart linje gjennom gårdsarealene: Klevgardsveien.   Delvis stiplet delvis brutt prikket linje mellom RV70 og Klevgardsveien: Gammelveien.   Mellom Gammelveien og Rv70, grønn prikket linje: Kløvstien. Den går sammen med Gammelveien på flere steder før den faller bratt ned mot Rv70 og går sammen med denne ca  250 m vest for fylkesgrensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur

 

 

Geologi

 

Geografi

 

Flora

 

Fauna

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene

 
z