Geografi

 

 

Klevgardene ligger i Trollheimen i skillet mellom oseanisk vestland og kontinentalt innland. Her faller det større nedbørsmengder enn lenger øst i Oppdal kommune. Nedbørsmengdene for kommunen varierer mellom ca 2000 og 500 mm i året. Vanligste vindretning er sørvest.

Geografisk omfatter Klevgardene ca 5 km av Drivas hoveddalføre på nordsiden av elva (Trollheimen) og 1,75 km på sørsiden (Dovreområdet). Området er ca 35,25 km² og utgjør omtrent 9 % av det totale arealet i Lønset sokn. Av arealet er 8,9 km² privat grunn, resten er privat sameie. Produktive arealer (dyrket mark, skog og beitearealer) er beregnet til ca 9 km² og utgjør omtrent 1/4 av totalarealet, resten er høyfjell og innsjøer. De dyrkede arealene som er i drift utgjør ca 160 daa fordelt på 3 landbrukseiendommer. I 1950 var det totale dyrkede arealet i drift ca 300 daa, i tillegg ble store utmarksarealer benyttet som slåttemark.

 

For stort kart: klikk på kartet

 

 

 

Beliggenhet

 

Klevgardene ligger i fjellsiden nord for elva Driva ca 27 km vest for Oppdal sentrum og 42 km øst for Sunndalsøra (avkjørselen fra Rv70). Gjennom Drivadalføret går Rv 70, opp gjennom Klevgardene går Klevgardsveien som er privat vei. I vest og sør grenser Klevgardene mot Sunndal i Møre og Romsdal, de øvrige grensene er vannskillet mot Storlidalen i nord, og Slipergrenda i øst. Laveste punkt er elvebunnen på grensen mellom Klevgardene og Sunndalen i Gråura (225 moh), høyeste punkt er Kråkvasstind (1700 moh), en av fjelltoppene i Trollheimen på vannskillet mellom Klevgardene og Storlidalen.

 

 

Landskap

Landskapet omfatter fire større fjellvann: Kråkvatnet, 1137 moh, lengde1,1 km , bredde 484 m på det bredeste, areal 426 daa - Indre Svorundtjønna. 1277 moh, lengde 861 m, bredde 411 m, areal 242 daa - Fremre Svorundtjønna 1275 moh, lengde 557 m , bredde 196 m på det bredeste areal 73 daa - Tverrbekktjønna, 1408 moh, lengde 364 m, bredde 247 m, areal 75 daa.

De høyeste fjelltoppene er Kråkvasstind, Svorundfjellet 1647 moh, Sandåfjellet 1636 moh, Svartdalskollen 1615 moh, Roksdalskammen 1590 moh og Gjerdhøa 1560 moh.

Det største vassdraget er: Svorunda som er sideelv til Driva med utspring fra Fremre Svorundtjønna, 4,9 km lang og med et fall på 1045 m. Elva er grenseelv mellom gårdene Sæter og Nyhus. Svorunda, som i seg selv ikke har så stor vassføring, får tilførsel fra Roksdalen via Roksdalselva og fra Grytdalen via Grytbekken.

Fra Kråkvatnet renner Kråkbekken over grensa mot Sunndalen og går sammen med Erga som kommer fra Volladalen i Sunndal. Erga har sitt utløp i Driva på eiendommen Småvoll like vest for kommunegrensa mot Sunndal.

 

Klevgardslia

Klevgardene fotografert fra "Utkiken" 100 m øst for skillet mellom Klevgardene og Slipergrenda. (Foto: Harald Sæther)   

 

De snødekte åpne områdene er gårder. Nederst til venstre  i bildet: Imang, litt opp til høyre i rekkefølge: StekerNedre Kletthammer, Sæter og Liabø. Øvre Kletthammer og Nyhus mellom Nedre Kletthammer og Sæter samt Liabøslettet vest for Liabø er ikke synlig på bildet.

Fjellene rett i mot til venstre i bildet ligger i Sunndal kommune (Gjøra). Toppen lengst til venstre er Ekkertinden (1189 moh), den innenfor er Graslihøa (1290 moh).

 

 

 

Natur

 

 

Geologi

 

Geografi

 

Flora

 

Fauna

 

 

 

 

 

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene

 
z