Gardsbruk

 

 

Beskrivelse

 

Klevgardene består av 7 brattlendte gardsbruk hvorav tre fremdeles er i drift. To av brukene driver med sauehold mens det tredje har kjøttproduksjon med storfe (ammekyr), bruket med storfebesetning og den ene sauebesetningen drives økologisk. På de øvrige fire brukene er selve gårdsdriften nedlagt men to brukes som beiteområde for eiere eller leietakere andre steder i nabogrendene (Storlidalen og Gjøra). Opphold av gårdsdrift startet i 1960 mens det siste av disse brukene kom ut av drift i 2006. I 1665 var flere av gårdene oppdelt i "Halve Gaarde", de fleste "Halve Ødegaarde" i følge Prestemanntallet, en gård var "Rødningsgaard" og antallet driftsenheter var 11. De fleste ble slått sammen igjen noe senere men Kletthammer ble igjen delt og først samlet til "full" gard i 2006 ved at nåværende eier kjøpte bruksnummer 2 tilbake.

 

Av de 7 gårdsbrukene er 5 faste bosteder for 7 familier, ett er alternerende bosted mens ett er permanent fraflyttet. Brukenes navn er i rekkefølge fra vest til øst: Liabøslettet, Liabø, Sæter, Nyhus, Kletthammer, Steker og Imang. Bebyggelsen utgjør 12 bolighus, 6 driftsbygninger, 23 andre bygninger (stabbur, smier, eldhus, redskapshus, garasjer og hytter), 15 seterbygninger samt en tidligere skolebygning (Klevgardene skole).

 

 

 

 

Gard

 

1930

2012

Liabøberget

Gnr. 141 bnr. 2 av skm. 0,40
Skylddelt fra bnr. 1 ved skylddeling tinglyst 26/9 1911 og solgt til Sivert Olsen Hoel fra Rennebu. Dette er vel den tidligere husmannsplassen Slette som Isak Olsen fikk bygsel på i 1846 og som Ole Johnsen bygslet halvparten av i 1847.

 

Liabø

Gnr. 140 bnr.1 av skm. 1,01 og
Gnr. 141 bnr.1 av skm. 6,54
Opprinnelig var det to gårder på Liabø; matr.nr. 708 og 709, hver
med en skyld på 12 mkl. Matr.nr. 708 het den gang Ytterliabø.

Fra omkring 1870 har begge gårdene hatt samme eier, drevet som ett bruk men fremdeles med hvert sitt bruksnummer. Allerede fra 1838 er halve 708 lagt til 709. Den andre halvparten av var en tid delt i 2 med skyld 3 mkl. på hver del. Den ene eiendommen er selveid før 1725 mens den andre får kongeskjøte dette årstallet.

Bruket er i prestemanntallet av 1665 oppført under "Halfe Ødegaarde".

 

Sæter (av Setr?)

(Slipersæter av Sklipper setter 1631)

Gnr. 142 bnr. 1 av skm. 2,45.
Gammelt matr.nr.710 med skyld 12 mkl. Nytt Matr.nr. 131 lnr. 151 med skyld 1 daler 3 ort og 3 shilling.
Koppskattelista av 1645
sier at Slipersæter er en full gård, landkommisjonens register viser at det er en skyld på 12 mkl. og at gården er kongens bygsel.

Bruket er i fogdemanntallet av 1664 oppført under "Halfe ödegaarde".

Sæter er selveid før 1753 da eieren solgte eiendommen til sin stesønn.

 

Nyhus

Gnr. 143 brn.1 av skm. 4,78
Gammelt matr.nr. 711 med skyld 12 mkl. Nytt matr.nr. 132 lnr. 152 med skyld 1 daler 3 ort og 3 shilling. Frå 1909 gnr. 143 bnr. 1
Koppskattelista av 1645 opererer med to halve gårder på Nyhus. Det samme gjør landkommisjonen og presteskattmanntalet i 1664-1665. Skylden er 1/2 øre som er lik 12 mkl. til sammen på begge gårdene og begge er kongens bygsel.

Den ene halvdelen av bruket er selveid før 1747 da den blir solgt med odel til eierens svigersønn

Bruket er i prestemanntallet av 1664 oppført som "Rødningsgaard".

 

 

 

 

Kletthammer

Gnr.144 bnr. 1 av skm. 1,36.
Gammelt matr.nr.712 med skyld 12 mkl. Nytt Matr.nr.133 lnr.153 med skyld 3 ort og 3 skilling. Gården er nevnt i koppskattelista fra 1645 med skyld 12 mkl. Landkommisjonen sier at gården er bygslet av kongen.

Bruket er i prestemanntallet av 1664 oppført under "Halfe Ødegaarde". Gården er selveierbruk fra 26.04.1734.

 

 

Nedre Kletthammer

Gnr. 144 bnr. 2 av skm. 1,36.
Tidligere matr.nr.133 lnr. 153b med skyld 1 ort og 13 shilling.
Skylddelt fra matr.nr 133 lnr. 153a den 2/11 1869 Kjøpt tilbake til hovedbruket i 2006.

 

 

Steker

Gnr.146 bnr. 1 av skm. 4,94
Gammelt matr. 714 med skyld 1 øre. Nytt matr.nr 135 lnr. 155 med skyld 1 daler 3 ort og 3 skilling. Steker er i koppskattelista av 1645 med mellom fulle gårde og i odelsgodsmanntalet oppført som "besidder eget odel" altså selveier allerede på det tidspunktet. Landkommisjonens register
bekrefter at brukeren er selveier.

Bruket er i prestemanntallet av 1665 oppført under "Ødegaarde".

Gården er selveierbruk før 1721

 

Imang

Gnr.145 bnr. 1 av skm. 2,66
Gammelt matr.nr. 713 med skyld 1 øre 6 mkl. Nytt matr.nr 134 lnr. 154 med skyld 1 daler 3 ort og 3 skilling.
I koppskattelista for 1645 er Emang med mellom fulle gårder
Jordkommisjonens register opplyser at gården har en skyld på 1 øre og 6 mkl. m.a. ord en nokså verdifull gård. Av dette er 1 øre i selveie og 6 mkl. er bygslet av kongen. Siden denne delen av gården er overdratt til neste eier i 1744 må den ha vært selveie før dette tidspunktet. Bruket er i prestemanntallet av 1664 oppført under "Fulle Gaarde".

Gården fikk kongeskjøte på de siste 6 mkl. i 1755.

 

Sliperkalvhagen

Gnr. 148 bnr. 4 av skm. 0,37
Skylddelt fra bnr. 1 ved skylddeling tinglyst 29/7 1909 og solgt til Halvor Halvorsen Sliper.

Denne plassen har vært bebodd av forfedrene til kjøperen lenge før skylddelingen i 1909.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Sliper Utesto

Gnr. 147 bnr. 1 av skm 5,90

Gammelt matr. nr. 715 med skyld 16 mkl. Nytt matr.nr 136 lnr. 156 med skyld 1 daler 2 ort og 12 skilling.

 

 

Sliper Ustisto

Gnr. 148 bnr. 1 av skm 2,23

Gammelt matr. nr. 716 med skyld 1 øre. Nytt matr.nr 137 lnr. 157 med skyld 1 daler 9,5 mkl.

 

 

Øvre Sliper

Gnr.149 bnr. 1 av skm. 3,08
Gammelt matr.nr. 717 og 718  med skyld til sammen 1 øre 15 mkl. Nytt matr.nr 138 lnr. 158 med skyld 1 daler 4 ort og 9 skilling.

 

 

Detli

Gnr.150 bnr. 1 av skm. 7,95
Gammelt matr.nr. 719 med skyld til 2 øre. Nytt matr.nr 139 lnr. 159 med skyld 2 daler 1 ort og 18 skilling.

 

 

 

 

 

 

Samfunn

 

 

Jakt og fiske

 

Friluftsliv

 

Klevgardene skole

 

Gardsbruk

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene