Friluftsliv

 

 

Fjellturer

 

 

Tur til Liabøsetra og Kråkvasstind

Klevgardene ligger sørvendt i ei bratt li på grensen mot Sunndal. Kalkrik grunn og gunstig klima, gjør at det vokser mange varmekrevende arter som er nokså sjelden i Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har registrert Klevgardene som særlig mangfoldig og verdifullt kulturlandskap.

Turen fra Liabø til Liabøsetra er en lett og fin tur både for store og små. Det er en glimrende etappe for familier med barn. Turen videre fra Liabøsetra til Kråkvasstind er en tung topptur som blir for lang og hard for de minste.

 

Fra Oppdal til Liabø

 

Kjør R70 fra Oppdal mot Sunndal ned til toppen av Gråura. Øverst i Gråura, like overfor gården Steker, går Klevgardsveien på skrå oppover til høyre.

Følg veien videre ut til gården Liabø som er nest siste gård i Klevgardene. Kjør forbi stuebygningen til du ser et skilt som gir anvisning om parkering.

 

 

Opp til Liabøsetra

 

Stien til Liabøsetra starter overfor fjøset ved en gedigen steinmur.

Følg røde merker på steiner og trær.Det er rik vegetasjon og mye skogsfugl i området. Her kan man både se og lytte til naturen. Fra Liabø til setra er det 3 km.

 

Turen starter litt bratt, men flater ut for så å bli bratt opp siste stykket til setra. Det er mulig å

gå turen på under en time, men ta god tid og stopp gjerne opp for å studere naturen. Stien

går på kanten mot Sunndalen. Dette synes særlig godt når man nærmer seg setra.

 

Et stykke nedenfor stien finnes et juv med stupbratte sider. Juvet har fått navnet "Styggholet". Lenger nede har en Gjøristolen som er nevnt på kartet. Frister det, og man ikke blir svimmel av å stå ved stup, så gå ned til kanten og se Driva og riksvegen langt der nede i dalen. Opp mot setra er det store og bratte setervanger. Fram til 1948 ble gresset slått og tørket, det ble oppbevart i høystakker og løer til man fikk kjørt det ned på snøføre. Vestover på andre sida av Volladalen ligger på to setrer.Den ene av disse, Vollasætra drives som sevlbetjent turisthytte.

 

Utsikt mot Sunndalen fra Styggholet   Foto Synne Wathne Sæther

(For stort foto: Klikk på bildet)

 

Topptur til Kråkvasstind.

 

Fra Liabøsetra finnes flere ruter for å komme på Kråkvasstind. Velg stien som starter ovenfor setrene i retning vest. Følg stien over bekken et par tre hundre meter, ta opp lia mot nord. Over fjellskogbeltet; følg retning mot nordvest og ta peiling på bekkeutløpet fra Kråkvatnet. Her er det fint å raste ved vatnet eller hytta, man trenger næring for neste etappe. Gå rett vestover mot ryggen opp til Kråkvasshalsen. Det er en bratt start, men når en er kommet opp på Halsen og går innover Slettfjellet er det lett å gå. Det er vardet en rute opp mot toppen. Om en ikke ser varden, vender man ryggen i svak nordøstlig retning og svinger svakt til høyre til man når varden og Tinden, 1700 moh. I varden er det en kasse med bok. Her kan man se at det er mange som besøker denne toppen med flott utsikt til sentrale deler av Trollheimen, Innerdalsfjellene, Dovrefjell og Sunndalsfjellene.

 

Alternativ nedtur over Nyhusflatfjellet

 

En annen rute ned kan by på enda flere opplevelser. Ruten som her blir foreslått er både lang og krevende. Turen som beskrives her, er for de som har god kondisjon og vil oppleve noe ekstra. Nedstigningen starter ved at man går mot øst langs kanten av Tinden og ned den smale ryggen mellom tjernene på 1443 og 1364. En må ta kartet til hjelp for å se hvor man skal gå. Hold høyden på 1400 m rundt på nordsida av vatn 1364. Gå så opp i skaret mellom Svorundfjellet og Roksdalskammen. Ta Roksdalskleiva ned Roksdalen og gå fram mot bekkutløpene sør for Svorundtjønna og videre mot Nyhusflatfjellet. Unngå å komme for langt mot sør, da kommer man ned i bratt terreng mot Svorunda. Følg bekkene som går nedover Nyhusflatfjellet mot Nyhussetra.

Ned til Nyhussetra er det fin sti og fra Nyhussetra til Klevgardsveien er det skogsvei. Fra enden på skogsveien er det en kilometer vestover langs Klevgardsveien til Liabø.

 

 

 

Markaturer

 

 

Kulturvandring gjennom Klevgardsmorka

Vandringen langs gammelveien gjennom Klevgardsmorka starter ca. 200 m øst for elva Erga etter gamle RV 70 på eiendommen Småvoll i Sunndal kommune og er merket med skilt – ”Tursti”. Veien er ca 4 km lang og kommer opp til Klevgardsveien, ved ”Lustenen” på eiendommen Kletthammer ca 4 km lenger øst.

Turen tar ca 4 timer med guiding innom de ulike sporene etter bosetninger og aktiviteter i tilknytning til ferdselsåren. Veien går gjennom fem eiendommer før den kommer inn på Klevgardsveien som er grendevei for brukene i Klevgardene. Eiendommene er: I Sunndal: Småvoll,Trettvoll grenser inntil på sørsiden, Oppdal: Liabø, Sæter, Nyhus og Kletthammer.

 

Kulturminner

 

Husmannsplasser

 

Liabø hadde i alt fem husmannsplasser på sin eiendom. I tilknytning til gammelveien lå:

Klevan (Simaplassen) husmannsplass uten jord.

Beliggenhet: ca 465 m fra veiskillet ved Småvoll langs gammelveien (merket med skilt) 20 m nedenfor gammelveien. Sannsynligvis den yngste av husmannsplassene under Liabø. Nedlagt på 1920-30 tallet sammen med Bråten og Ytterliabø.

Bråten, husmannsplass uten jord.

Beliggenhet: ca 1 km fra veiskillet ved Småvoll langs gammelveien 350 m langs stien opp til Liabø (merket sti). Omtales i sammenheng med Gammelplassen men var sannsynligvis egen plass med beliggenhet i tilknytning til denne.

Gammelplassen (Gammelheimen), husmannsplass uten jord. 

Beliggenhet: ca 50 m vest for Bråten. Plassen er med i landkommisjonens jordebok i 1661 og har sannsynligvis sitt navn ut fra at den var den nest eldste av husmannsplassene som lå under bruket. Den er senere ikke omtalt før i 1860 årene (folketellinga i 1865) og kan derfor ha vært ubebodd en periode.

De to som ikke var tilknyttet gammelveien var Ytterliabø og Liabøslettet.

 

Sæter hadde i alt tre husmannsplasser på sin eiendom, en lå inntil lveien:

Klemma, husmannsplass med jord.

Beliggenhet: Ved Gammelveien ca 100 m vest for Svorunda. Plassen var med på folketellinga i 1865 og var bebodd fram til ca. 1870. Den siste husmannen, som ble kalt Vin- Olsen drev skjenkested for stedets beboere og arbeiderne ved den nye riksveien på denne plassen. Bygningen må ha vært stor til husmannsstue å være med en lengde på 8 m og bredde på 4,5 m.

De to som ikke var tilknyttet gammelveien var Gammelheimen og Hauan.

 

Kletthammer hadde to husmannsplasser under sin eiendom, en lå ved veien: 

Klevdal (Aunstuggu), husmannsplass med jord.

Plassen er omtalt i manntallet fra 1762 men ikke nevnt etter 1875. Her gikk også veien til gardene vest for Kletthammer opp fra hovedfartsåren og fortsatte som grendevei ut til Ytterliabø.  Plassen er best kjent under navnet Aunstuggu etter siste beboer som het Audun Larsen og var fra Sunndal.

I tillegg bodde det husmann i Eldhuset.

 

 

 

 

Kraftverk

Svorundakraftverket.

Beliggenhet: I Svorunda ca 50 m opp for Gammel-Svorundbrua, som falt ned på 60 tallet men søkes gjenoppbygget i sammenheng med restaurering av Gammelveien. Verket ble bygget av Kristoffer og John Kletthammer i 1940 hvor Kristoffer var ansvarlig for det tekniske mens John hadde ansvaret for det øvrige materielle (rør osv.). Anlegget hadde en spenning på 110 Volt, effekt 1,2 KW og var i drift frem til 1961.

  

Rester etter demningen for kraftverket   Foto: Harald Sæther

 

 Grunnmuren etter kraftverket   Foto: Harald Sæther

 

 

 

 

Historiske bygninger

 

 

Nedre Kletthammer 1937

Fra Norsk Folkemuseums samlinger Foto: Erling Gjone

                  (For stort foto: Klikk på bildet)

Nedre Kletthammer.

 

Nedre Kletthammer ble skilt ut som eget bruk

i 1869 for hovedbrukets innerste, Ole Olsen

Gravaune.         

 

Tunet ble bygget etter det store snøraset i 1868

som tok 32 menneskeliv. For å forebygge frem-

tidige ulykker ble bygningene plassert helt inntil

fjellveggen med  taket som en fortsettelse av

terrenget ovenfor.

 

         Nedre Kletthammer 2011 Foto: Harald Sæther

(For stort foto: Klikk på bildet)

 

 

Samfunn

 

 

Jakt og fiske

 

Friluftsliv

 

Klevgardene skole

 

Gardsbruk

 

 

 

 

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene