Fauna

 

 

 

Topografi

Klevgardsliene domineres av løvskog men under 600 moh finnes også furuskog og liene går over til høyfjell etter ca. 1000 moh. Terrenget over skoggrensen flater ut men består også av bratte fjellsider/skrenter, høye fjelltopper og flere innsjøer. Sammen med innslaget av dyrket mark gir denne topografien grunnlag for et rikt dyreliv.

Dyreliv

Dyrelivet i de frodige liene er rikt. To av våre hjortedyr- arter; rådyr og hjort lever i området. Vår og forsommer trekker de inn på engstykkene, hjorten kan opptre i flokker inntil 50 dyr og påfører store avlingstap for jordbruket. Før 1960 var hjort et sjeldent syn, kanskje fordi hele Trollheimen var tamreindriftsområde med dyr som ofte trakk ned til de dyrkede arealene tidlig på våren og hjort ikke trives i områder med rein. Rovdyrene rev, gaupe, jerv, mink, oter og mår lever i området som også er rikt på ulike gnagere i tillegg til krypdyrene hoggorm og buorm.

Fugleliv

Av fugler finner vi trost av mange slag, svarttrosten holder til i løvskogen og en lett gjenkjennelig med sin varierte og vakre sang. Flere slag sangere (løvsanger, gulsanger) og meiser samt bl.a. svart- hvit fluesnapper danner sammen med trostene et vakkert vårlig fuglekor. Ørn (både kongeørn og havørn), ugler, våk, falk og hauker av flere typer nyter godt av det rike dyrelivet og mulighetene for gode reirplasser i det bratte terrenget med høye fjellvegger. I gode år hekker flere kongeørnpar i området. Det er observert mer enn 10 individer i luften samtidig over fjellranden.

(Siden er under utvikling.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur

 

 

Geologi

 

Geografi

 

Flora

 

Fauna

 

 

 

 

 

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene

 
z