Samfunn

 

 

Beskrivelse

 

Klevgardene er en liten grend lengst sørvest i Oppdal kommune, Sør- Trøndelag med 20 innbyggere inklusiv de alternerende. Grenda, som er en del av Lønset kirkesogn og skolekrets, består av sju gårdsbruk hvorav tre fremdeles er i drift med husdyrhold. Bosettingen ligger på nordsiden av elven Driva og grenser mot Gjøra i Sunndal Kommune.

 

Hovedgrunnlaget for bosettingen er jordbruk men størstedelen av inntektene kommer fra andre yrkestilknytninger. To av gårdene i drift har sauebesetninger mens en har storfebesetning med kjøttproduksjon. Yrksefordelingen er ellers: butikksjef (pensjonert), butikkmedarbeider (pensjonert), maskinfører/sjåfør, bedriftsleder (reiseliv), it- systemansvarlig (forretning), miljøarbeider, komponist, metallurgingeniør (pensjonert) skredder/lærer (pensjonert), verksmester (bilverksted), reiselivsarbeider, elektroingeniør/lektor (pensjonert), sykepleier, gårdbruker (pensjonert).

 

Av de 7 gårdsbrukene er 5 faste bosteder for 7 familier, ett er alternerende bosted mens ett er premanent fraflyttet. Brukenes navn er i rekkefølge fra vest til øst: Liabøslettet, Liabø, Sæter, Nyhus, Kletthammer, Steker og Imang. Bebyggelsen utgjør 12 bolighus, 6 driftsbygninger, 27 andre bygninger (stabbur, smier, eldhus, redskapshus, garasjer og hytter), 18 seterbygninger samt en tidligere skolebygning (Klevgardene skole).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn

 

 

Jakt og fiske

 

Friluftsliv

 

Klevgardene skole

 

Gardsbruk

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene